Pašijové hry

Pašije

V nejsevernější obci habsburské monarchie v Severním se v padesátých letech 19. století hrála o Velikonocích pašijová hra.

Existuje dokonce její popis:

Longin a jeho vojáci drželi stráž u svatého hrobu. Tu povstal Spasitel. Mezitím co se bleskem ohromený Longin a jeho společníci opírali o koně, se zjevili dva andělé, kteří zpěvem oznamovali zmrtvýchvstání ukřižovaného a nabádali hejtmana, aby zůstal vytrvalý ve víře v Kristovo božství. Longin, který procitl z omráčení, již pevně přesvědčený, že Kristus je božské povahy, vyzval své válečníky, aby veřejně vyznali pravdu.
Mezitím na scénu vstoupil židovský rada, který se dozvěděl o zmrtvýchvstání. Chtěl uplatit stráže, aby nepříjemnou událost udrželi v tajnosti. Longin to však znechuceně odmítl. Rozhněvaný rada se proto rozhodl, podat žalobu na stráže u samotného Piláta.
Správce země je rozmrzele uvítal a zeptal se proč ho zase obtěžují. Když rada podal svou žalobu, Pilát okamžitě zavolal Longina před sebe a zeptal se ho, co se vlastně stalo. Longin v poněkud obsáhlé řeči popsal Pilátovi zmrtvýchvstání Krista a odhalil všechnu úskočnost židovského rady.
Sám Pilát poznal, jaké nespravedlnosti se na Nazaretském dopustil, ve svém pokání proklel Židy, kteří ho k tomu svedli a s hrozbou odcházel vše oznámit císaři Tiberiovi.